1
X
0

10/08/1967

Ficha Técnica

NCr$ 21.934,50

Olten Ayres de Abreu

Escalação

Sel. Olímpica Japão

Yokoyama
Katayama
Masakatsu Miyamoto
Kamata
Kami
Mori
Ogi
Tomizawa
Matsumoto
Watanabe
Kimura
Teruki Miyamoto
Kamamoto
Sugiyama
Shunichiro Okano
TÉCNICO

Deixe uma resposta